Интегрисано спречавање и контрола загађења

Немања Ерцег – помоћник покрајинског секретара, руководилац сектора за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Е-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 487 4889 и +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238

Извршиоци

Делатности за које се издаје интегрисана дозвола и поступак издавања

Интегрисана дозвола
Интегрисана дозвола је одлука надлежног органа донета у форми решења којом се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговарају захтевима предвиђеним Законом о спречавању и контроли загађивања животне средине. Дозволом се одобрава рад нових постројења, рад и битне измене у раду, односно функционисању постојећег постројења.

Покрајински орган надлежан за послове заштите животне средине издаје дозволу у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, за постројења или активности за која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје надлежни орган аутономне покрајине у складу са чл. 133. Закона о планирањуи и изградњи.
Категорије индустријских активности које подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе су:

 1. производња енергије 
 2. производња и прерада метала 
 3. индустрија минерала 
 4. хемијска индустрија 
 5. управљање отпадом 

Уредба о врстама активности и постројењима за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС, бр. 84/2005).

Списак постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе.

Поступак издавања

Оператер постројења подноси Захтев за издавање интегрисане дозволе у складу са Правилником о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)

Уз  Захтев за издавање дозволе оператер прилаже следећу документацију:

 1. пројекат за планирано, односно изграђено постројење; 
 2. извештај о последњем техничком прегледу; 
 3. план вршења мониторинга; 
 4. резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току трајања пробног рада; 
 5. план управљања отпадом; 
 6. план мера за ефикасно коришћење енергије; 
 7. план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица; 
 8. план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења; 
 9. акт о праву коришћења природних ресурса; 
 10. изјава којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности. 

Поред горе наведене документације подносилац захтева, зависно од постројења, прилаже:

 1. за нова постројења - сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса; 
 2. за постојећа постројења - сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности условима прописаним овим законом.

Упутство о начину уплаћивања републичких административних такси

Тарифни број 192.

За захтев за издавање интегрисане дозволе

151.420

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије захтева за издавање интегрисане дозволе

4.050

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије нацрта интегрисане дозволе

4.050

Тарифни број 193.

За захтев за ревизију дозволе на захтев оператера

60.570

За захтев за ревизију услова у дозволи

40.380

Тарифни број 194.

За захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтев оператера

60.570

За захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера

40.380

Рачун за уплату административне таксе : 840-742221843-57

Сврха уплате: РАТ

Позив на број: 97 11-223

     Обавештења о поднетим захтевима, урађеним нацртима и издатим интегрисаним дозволама

        Регистар издатих интегрисаних дозвола

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине