Јавна презентација материјала за израду ППППН Парка природе „Јегричка“

Србобран , 16. јун 2017
-A A +A

У петак, 16.06.2017. године у згради Скупштине општине Србобран одржана је јавна презентација Матријала за израду Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ у оквиру законом прописане процедуре раног јавног увида, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

Рани јавни увид одржава се у трајању од 15 дана, од  09.06.2017. до 23.06.2017. године. Материјал за израду ППППН ревитализације Канала Бегеј доступан је на увид заинтересованој јавности:

   - у дигиталном облику, у просторијама органа јединице локалне самоуправе надлежној за послове просторног планирања и урбанизма,

   - у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине:  http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/ .

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана произилази из потребе реализације стратешких приоритета у области заштите предела, уређења и унапређења природних добара, који су утврђени Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10) и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11). Простор који је обухваћен Просторним планом, захтева посебне режиме заштите, организације, уређења и коришћења, због природних, предеоних и амбијенталних вредности.

Подручје обухваћено прелиминарном границом Просторног плана обухвата део територије  Општине Жабаљ: катастарске општине Чуруг, Госпођинци и Жабаљ, Општине Бачка Паланка: катастарска општине Деспотово, Општине Врбас: катастарске општине Савино Село, Равно Село, Змајево, Општине Темерин: катастарске општине Сириг, Темерин и Општине Србобран: катастарска општине: Надаљ 1.

У уводној речи, Светлана Килибарда, в. д. помоћнице покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представници обрађивача, одговорни планери Свјетлана Реко, дипл. инж. арх. и мр Владимир Пихлер, дипл. инж. арх. представили Просторни план у основним елементима.

Материјал за израду Просторног плана презентовао је изводе из планске документације вишег реда, опис постојећег стања, начин коришћења простора и основна ограничења у простору, опште циљеве израде плана, планирану претежну намену површина и очекиване ефекте у погледу унапређења начина коришћења простора.

Заштитом Парка природе „Јегричка“ кроз израду овог планског документа, остварује се општи циљ очувања биолошке разноврсности. Тиме се обезбеђује очување јединственог предела бачког водотока и подручја од ког зависи опстанак виталнијих популација биљних и животињских врста, као и увид у геоморфолошку и хидролошку прошлост овог дела Панонске низије. Улога водотока Јегричке, као природног пречистача воде, унапредиће се кроз израду овог планског документа, чиме ће се обезбедити функционалност екосистема водотока и његовог окружења,прописивањем одговарајућих мера заштите, начина уређења и коришћења простора, дефинисањем правила уређења и грађења овог специфичног подручја.

Органи, организације, јавна предузећа, овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора, правна и физичка лица који су корисници простора у обухвату Плана, позвани су том приликом да доставе своја мишљења у погледу  услова и неопходног обима и степена процене утицаја  на животну средину.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Општинске управе Жабаљ, ЈП Завод за урбанизам Војводине, Општинске управе Србобран, ЈКП Градитељ из Србобрана и других институција. Посебно је истакнут значај израде овог важног планског документа са циљем да се створе услови за усклађено и мудро коришћење природних добара у оквиру подручја посебне намене како би се допринело заштити биодиверзитета, угрожених природних ресурса и очувању предела.

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине