Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације

Сремска Митровица , 9. август 2017
-A A +A

У згради Градске управе града Сремска Митровица одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације, организована од стране носиоца израде овог Просторног плана, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП „Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 24. јула 2017. до 23. августа 2017. године. Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације на животну средину  изложени су на јавни увид у згради Градске управе града Сремска Митровица, Општини Рума, Општини Шид и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС'', бр. 64/15) и чл. 5. и 19.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10), jавна презентација одржана је у току трајања јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације.

У току презентације, истакнуто је да разлози за доношење овог Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа за изградњу транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид, којим ће се општина Шид и западни део територије града Сремска Митровица повезати у гасоводни систем Репубике Србије.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Градске управе за урбанизам града Сремска Митровица и ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица. У дискусији која је уследила, посебно је истакнут значај израде овог важног планског документа са циљем да се обезбеди гасификација овог подручја и његово повезивање са гасоводним системом Републике Србије и суседних држава.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине