Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема

Нови Сад , 15. март 2017
-A A +A

У среду, 15.03.2017. године у згради Скупштине АП Војводине одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема коју је организовао Носилац израде овог Просторног плана, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 01. до 30. марта 2017. године у општинама: Ириг, Инђија, Стара Пазова, Пећинци, Рума, Шид, Бачка Паланка, у Граду Сремска Митровица, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС'', бр. 64/15) и чл. 5. и 19.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10), jавна презентација одржана је у току јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема.

У уводној речи, Софија Шумаруна, виша саветница за просторно планирање обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана– доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представници Обрађивача, одговорни планери мр Драгана Дунчић, дипл. просторни планер и Бранко Миловановић, дипл.инж.пољ. представили Просторни план у основним елементима.

Кроз презентацију је дат приказ Просторног плана са циљем да се утврде планска решења за изградњу и функционисање регионалног система за наводњавање Срема, чиме се обезбеђује одрживо коришћење природних ресурса и њихово квалитетно унапређење у складу са принципима одрживог развоја, али и оптимално коришћење постојећег водног потенцијала на посматраном подручју, усклађивањем свих видова коришћења, заштите вода и заштите од вода.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање Срема, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине