главна књига 2014

239 доо.»Еко сип», Рума - Пројекат транзитни центар металних секундарних сировина и индустријског отпада, на кп. бр. 6747/6 КО Рума, СО Рума

250 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево - Пројекат реконструкције скл. резервоара примарног бензина Тк-1101 А-Ц у фабрици Етилeн

365 ФАМ Сечањ Аутомобилска индустрија д.о.о.

407 д.о.о. Винд Парк Пландиште - ПРОЈЕКАТ је изградња енергетског објекта за производњу електричне енергије Ветропарк Пландиште 1

417 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево

436 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево

456 НИС ад Нови Сад

459 Хемија-Бриксол  д.о.о.

462 WindVision Windfarm A д.o.o. - Пројекат Ветроелектране Алибунар 1 укупне снаге 99 MW

465 WindVision Windfarm B д.o.o. - Пројекат Ветроелектране Алибунар 2 укупне снаге 90 MW

478 Стандард гас д.о.о. - Пројекат постројење за припрему широке фракције лаких угљоводоника у Оџацима, Индустријска зона бб, на кп. бр. 6073/4 КО Оџаци

481 Таркетт д.о.о.

482 НИС ад Нови Сад, НИС Газпром Нефт - Пројекат  реконструкција система за прикупљање и спаљивање флуида за припрему и транспорт нафте и гаса Елемир, на кп. бр. 3026/1 КО Елемир СО Зрењанин

484 Агрорадичевић д.о.о. - Пројекат Пословни комплекс у функцији пољопривреде, на кп.бр. 69/27 КО Радичевић

490 Апатинска пивара д.о.о. Апатин - ПРОЈЕКАТ постројење за прераду отпадних вода Апатинске пиваре, на кп. бр. 7803/3 КО Апатин СО Апатин

491 ЈП Електромреже Србије - ПРОЈЕКАТ Реконструкција ТС 220/110/35kV Србобран у ТС 400/110 kV Србобран

493 ДП Нови Сад Гас - Пројекат Изградња гасовода високог притиска Бачка Паланка-Бач, са одвојком за Обровац и ГМРС Обровац

497 НИС а.д.Нови Сад - Пројекат експлоатације угљоводоника на елсплоатационом пољу Торда Плитко

499 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, ОД РНП - Пројекат Изградња постројења за деминерализацију воде и полирање кондензата на  к.п бр. 3557, 3552 и 3547 КО Војловица СО Панчево

503 „Промист“доо Нови Сад

504 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево - ПРОЈЕКАТ Реконструкција погона за гранулацију са повећањем капацитета за 15000т/год и утоварне рампе праха и гранула са силосима Т-311 и Т-312, на кп бр. 15931 и 15932 КО Панчево

506 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП - Пројекат Затворени систем узимања узорка у РНП, на кп бр. 3530,3545,3559 и 3568 КО Војловица, СО Панчево

509 НИС а.д.Нови Сад, Пројекат Повезивање аминског постројења у Погону за производњу и транспорт нафте и гаса у Елемиру

511 ЈП Путеви Србије, Београд - обилазница Зрењанин

513 Ашања Песак доо Купиново

514 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада - Реконструкција резервоара

515 НИС ад Нови Сад, Уклањање постојеће бензинске станице БС Иришки венац

519 СЗР Саша Коцић, Црна Трава - Пројекат Експлоатација опекарске сировине из лежишта Депонија код Ковачице, на к.п. број 6673, 6674, 6675, 6676, 6677/1, 6677/2, 6678, 6679, 6680 и 6681 КО Ковачица

520 НИЦ а.д. Нови Сад, Блок Прераде - Пројекат затеченог стања у РНП за објекте складишта и манипулације горива, на кп. бр. 3526, 3530, 3549, 3553, 3570,3576, 3581 КО Војловица

521 НИЦ а.д. Нови Сад, Блок Прераде - Пројекат затеченог стања у РНП за постројења, на кп. бр. 3530, 3538, 3545, 3559 КО Војловица

522 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прераде - Пројекат затеченог стања у РНП енергана у блоку бр.9, на кп. бр. 3557 КО Војловица

523 НИС а.д.Нови Сад, експлоатације угљоводоника на експлоатационом пољу Русанда плитко

524 НИС а.д.Нови Сад, експлоатације гаса са гасног поља Меленци

525 Карин Комерц МД Ветерник

526 ХИП-Петрохемија“ Панчево

527 Бродико д.о.о. Панчево

528 Транснафта ЈП, Панчево

529 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево, Адаптација уземљења звездишта трансформатора 220/35/6kV у ТС ХИП II

530 ElectrawindsK-Wind d.o.o. Нови Београд

531 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Изградња резервоарана постојећим темељима у оквиру резервоарског простора групе постројења за производњу базних уља

532 НИС а.д. Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП, Реконструкције система за ложење процесних пећи ВА-2201 и ВА-2201А/Б у постојећим постројењима С-2100 (атмосферска дестилација II) и С-2200 (вакум дестилација) у блоку 6, уградњом јединице за производњу водно-мазутне емулзије (ВМЕ) као лож горива уместо лож уља

533 НИС а.д.Нови Сад, реконструкција гасног дела НГП Велебит-фаза-1

534 НИС а.д.Нови Сад, Систем за процес континуалног додавања адитива у дизел гориво и антиоксиданса у млазно гориво постројења МХЦ/ДХТ Ц-4300

535 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Рушење и уклањање постројења Гудрон у оквиру РНС

536 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Рушење и уклањање постројења U503/504 третмана киселином Кисела рафинација 1 у оквиру РНС

537 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Рушење и уклањање постројења перколације 505 Кисела рафинација 2 у оквиру РНС

538 Гуминс д.о.о. , Нови Сад

539 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Рушење и уклањање постројења сепаратора АПИ-1 у оквиру РНС

540 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, Рушење и уклањање постројења атмосферске дестилације АТ-500 у оквиру РНС

541 НИС а.д.Нови Сад, Реконструкције инфраструктуре на НГП Велебит (фаза 1 и 2) на КО Трешњевац 

542 Жаки комерц д.о.о., ПРОЈЕКАТ Експлоатација песка лежишта Чардариште

543 Холцим Агрегати а.д. Поповац, Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1096+000 до км 1096+500, на кп. бр. 8483 КО Гај СО Ковин

544 Холцим Агрегати а.д. Поповац, Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од km1085+400 до km1084+800, на к.п. број 4491/1 КО Дубовац СО Ковин

546 ЈКП Водовод и канализација - ПРОЈЕКАТ доградње и реконструкције погона за основно хлорисање на ППВ Штранд у Новом Саду

547 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада, комплекс постројења за производњу базних уља – реконструкција дела постојећих постројења и изградња нових постројења на кп. бр. 2555/14 КО Нови Сад 3

548 НИС а.д.Нови Сад, Експлоатација гаса са гасног поља Мартонош запад

549 »Лафарге БФЦ» ад Беочин, Пројекат постројење за пријем, складиштење и дозирање месно-коштаног брашна у фабрици цемента лафарж БФЦ

550 ХИП Петрохеминја адаптација ПФ секције у фабрици ПЕВГ

551 НИС ад, Пројекат Реконструкција и доградња система за линијско намешавање моторних бензина

552 ГАТ ЕГАЛ д.о.о. - Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Дунав од км 1102+500 до км 1103+000, на к.п. број 10735 КО Ковин СО Ковин

554 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП - Пројекат Изградња нових резервоара за полимер модификовани битумен на к.п. број 3530 КО Војловица

555 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП - Пројекат Реконструкција система шаржирања С-2600 током застоја ФЦЦ-постројења на к.п. број 3570 КО Војловица

556 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП - Пројекат Реконструкција резервоара ФБ-0713 у РНП, на к.п. број 3536 КО Војловица СО Панчево

557 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП - Пројекат Изградња јединице за третман слопа у РНП, на к.п. број 3549 КО Војловица СО Панчево

560 ИДЕА СН д.о.о. - Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Дунав од км 1103+000 до км 1103+500, на к.п. број 10735 КО Ковин  и на к. п. број 8483 КО Гај

561 Metalfer Steel Mill д.о.о, - Пројекат ваљаонице бетонског гвожђа

562 ХИП – Петрохемија Панчево ад - ПРОЈЕКАТ Адаптација хале за производњу гранулата ПЕВГ у фабрици Панонија пласт, на кп. бр. 2673 КО Црепаја СО Ковачица

563 Лепенка д.о.о. Нови Кнежевац - ПРОЈЕКАТ котларница за котао на угаљ номиналног капацитета 8 MW

564 ЈП Електромреже Србије - Пројекат Далековод 110kV ТС Ада-ТС Кикинда 2

565 НИС а.д. Нови Сад - Пројекат Реконструкција инфраструктуре на НГП Елемир

569 ЈП Електромреже Србије - Пројекат Погон за производњу инактивисаних бактеријских вакцина и примарно и секундарно паковање серума за употребу у ветерини

570 НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада - Пројекат Број 130-501-1396/2014-05 од 24.06.2014.године

574 Ливница прецизних одливака д.о.о. Ада - Пројекат Доградња постојеће производне хале, на кп. бр. 3818 КО Ада.

575 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево ФСК Елемир - Пројекат реконструкција унутрашњег развода гаса и уградња нових горионика на котловима за производњу водене паре у ФСК у Елемиру, на кп. бр. 1780 КО Елемир СО Зрењанин

576 Регионална депонија Суботица - Пројекат Изградња Суботичке регионалне депоније  на кп. бр. 2635 КО Биково

577 Fresenius Medical Care Srbija - Пројекат Изградња постројења за инсинерацију отпадног етилен оксида, на кп. бр.8804/5 КО Вршац СО Врашац

578 НИС а.д. Нови Сад НТЦ НИС-Нафтагас - Пројекат експлоатације гаса на гасном пољу Мајдан

579 ГАТ ЕГАЛ д.о.о. - Пројекат Експлоатација речног наноса из корита реке Саве од км 56+500 до км 57+000, на к.п. број 3631 КО Купиново СО Пећинци

580 Телеком Србија а.д. - Пројекат Базна станица NSM23/NSQ23 Иришки Венац II

581 НИС а.д. Нови Сад, Блок Прераде - Пројекат затеченог стања реконструкција резервоара ФБ-0801, ФБ-0802, на кп. бр. 3547 КО Војловица и ФБ-1102 и ФБ-1104 на кп. бр. 3549 КО Војловица.

584 НИС а.д. Нови Сад Блок Прерада - Реконструкција објекта манипулације сировина и продуката унутрашњег транспорта и дораде пумпне куће 11 са пумпама, линијама и резервоарима са циљем да се омогући намешавање биокомпоненте са дизел горивом у оквиру постојећег система отпреме у РНП на к.п. бр. 3549, 3551 и делом на кп. бр. 6964/1 КО Војловица СО Панчево

585 ад „ХИП-Петрохемија“ Панчево - Реконструкција система кондензата у секцији топле и хладне фракционације фабрике Етилен у ХИП Петрохемија Панчево, на кп. бр. 15960, 15969/2, 15970, 15971, 15972, 15973, 15974/2 и 15975/2 КО Панчево

588 Хидрогрдитељ ББ д.о.о. - Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1422+000 до км 1423+000, на к.п. број 8161/1 КО Бездан СО Сомбор

590 Dunav Oil Term д.о.о. - Пројекат Дистрибутивни центар за ускладиштавање и претакање течног нафтног гаса, на к.п. бр. 3484/1 КО Сремски Карловци

591 Нафтахем д.о.о. Сремска Каменица - Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Дунав од км 1242+000 до км 1243+000, на к.п. број 7907/1 КО Сремски Карловци

593 НИС а.д.Нови Сад, Блок Прерада ОД РНП - Пројекат Прање ејекторског гаса на S-2200 (смањење емисије SОx) у РНП, на к.п. број 3559 КО Војловица СО Панчево

599 РТЦ Лука Легет а.д. - Пројекат Багеровање речног наноса из корита реке Саве од км 177+775 до км 177+900, на к.п. број 989 КО Сремска Рача, Град Сремска Митровица

 

 

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине