Управљање отпадом

Врсте дозвола

За обављање једне или више делатности у области управљања отпадом прибављају се дозволе, и то:
1) дозвола за сакупљање отпада;
2) дозвола за транспорт отпада;
3) дозвола за складиштење отпада;
4) дозвола за третман отпада;
5) дозвола за одлагање отпада.
За обављање више делатности једног оператера може се издати једна интегрална дозвола.

Административне таксе

Тарифни број 197.  
За дозволу за увоз неопасног отпада ради третмана 29.890
За дозволу за извоз неопасног отпада 179.400
За дозволу за поједине врсте опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине 71.770
За дозволу за извоз опасног отпада 57.830
За дозволу за транзит опасног отпада 57.830
За потврду пријаве прекограничног кретања отпада са листе неопасног отпада за који се не издаје дозвола 5.500
За захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада 8.460
За издавање дозволе за сакупљање отпада 17.940
За издавање дозволе за транспорт отпада 17.940
За издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада 29.890
За издавање дозволе за складиштење отпада 59.810
За издавање дозволе за третман отпада 59.810
За издавање дозволе за одлагање отпада 59.810
За издавање интегралне дозволе за управљање отпадом 95.680
За потврду за изузимање од обавеза прибављања дозволе 2.630
За издавање дозволе за сопствено управљање амбалажним отпадом 71.770
За издавање дозволе за оператера управљања амбалажним отпадом 47.850
За решење о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом 5.980

*Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012 усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., и 65/2013 др. закон)

Рачун за уплату административне таксе : 840-742221843-57

Сврха уплате: РАТ

Позив на број: 97 11-223

 

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине