Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2014. години за реализацију пројектних активности удружења грађана у 2014. години чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине.

Резултати конкурса | | 21. јун 2014.

На основу члана 36. став 2. и члана 52. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 40/12-пречишћен текст) и члана 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину („Сл. лист АПВ“, број 50/13 и 24/14-ребаланс)

 

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО

 И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Бул. Михајла Пупина 16, Нови Сад

 

Расписује

К О Н К У Р С

 

за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2014. години за реализацију пројектних активности удружења грађана у 2014. години чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, и то:

 

 1. пројеката који ће промовисати заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине у износу од 3.000.000,00 динара

и

 1. пројеката из области архитектуре, урбанизма и градитељства, којима ће се промовисати урбано, архитектонско и градитељско наслеђе, принцип приступачности, универзалног дизајна, енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије у износу од 3.000.000,00 динара.

 

 

Потребна документација:

 

Пројекти се подносе на пријавном обрасцу који се налази на интернет сајту Секретаријата: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Приликом конкурисања поднети:

фотокопију Решења о регистрацији удружења (из АПР-а) и фотокопију Статута (из којег се види да се удружење бави делатностима из области заштите животне средине, односно архитектуре и урбанизма), фотокопију ПИБ обрасца, фотокопију картона депонованих потписа, фотокопију личне карте лица одговорног за заступање удружења (подносиоца пријаве) и биографија координатора/ке пројекта.

Опис пројекта треба да садржи све релевантне информације, а посебно следеће податке: назив и седиште носиоца пројекта, контакт особу, циљеве, активности, обим и време реализације пројекта, пројектне фазе, план употребе средстава, очекиване резултате, суфинансирање пројекта из сопствених средстава и из других извора, уколико су пројектом предвиђени.

Пријаве које не садрже потпуну документацију неће се узимати у разматрање.

 

Критеријуми за доделу средстава:

 

Трошкови појединачних пројеката које су/финансира Секретаријат не могу прелазити износ од 150.000,00 динара.

Једна организација може да конкурише само са једним пројектом.

Пријава организације која није оправдала претходно додељена средства неће бити разматрана на овом конкурсу.

Износ хонорара пројектног тима не може да прелази 20% максималног бруто износа укупно добијених средстава овим конкурсом.

Средства се додељују путем јавног конкурса који Секретаријат објављује у „Службеном листу АПВ“, у дневном листу „Данас“ и на интернет сајту Секретаријата.

      Приликом одређивања висине дотације примењују се следећи критеријуми:

-  нова и креативна решења проблема у области заштите животне средине, односно архитектуре, урбанизма и градитељства;

-  дугорочни утицај и одрживост након завршетка финансијске подршке;

-  број учесника носиоца пројекта;

- висина сопственог учешћа односно средстава из других извора уколико је за извођење пројекта потребно учешће или суфинансирање из других извора;

- медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или снимци, извештавање  штампе и други начини презентације).

 

Рокови за спровођење конкурса:

 

Рокови за спровођење јавног конкурса су:

- достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Данас“ до 04.07.2014. године,

- доношење одлуке о додели средстава и објављивање коначних резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата: 11.07.2014. године,

-  рок извршења уговорене обавезе: 30.11.2014. године,

-  рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 15.12.2014. године.

 

Начин доношења одлуке о додели средстава:

 

Јавни конкурс ће спровести Комисије за спровођење јавног конкурса које ће бити образоване посебним решењем.

О поднетим захтевима одлучује покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на предлог Комисија за спровођење јавног конкурса, које разматрају пристигле пријаве применом наведених критеријума и сачињавају извештај о стручној оцени пријављених пројеката.

          Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава.

          Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта, врста и обим пројекта, време реализације пројекта, обим и врста додељених средстава, временски план употребе средстава, начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета АП Војводине за 2014. годину.

 

         Начин подношења пријаве на конкурс:

 

          Пријава на конкурс доставља се Секретаријату на формулару који је објављен на интернет сајту Секретаријата (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Пријава на конкурс се доставља путем поште на адресу:

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс удружења грађана за реализацију пројектних активности из области заштите животне средине, односно архитектуре, урбанизма и градитељства“ или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особа за пројектну област под тачком 1: Оливиа Тешић, телефон 021/487-4486, е-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs; контакт особа за пројектну област под тачком 2: Ђорђе Видицки, телефон 021/487-4529,    е-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs). Пријава која се достави након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послатa путем факса или електронске поште, непотписанa или неоверенa пријавa, неће се разматрати.

 

                                                                                ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

 

                                                                                др Слободан Пузовић

Преузмите документа:

Резултати конкурса за доделу средстава за пројекте невладиних организација из области архитектуре и урбанизма у 2014. години (→ PDF) Резултати конкурса за доделу средстава за пројекте невладиних организација из области заштите у 2014. години (→ PDF) Пријава за област: заштита животне средине (→ PDF) Пријава за област: архитектура, урбанизам и градитељство (→ PDF)

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине