Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад

Резултати конкурса | | 29. јун 2017.

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад број 023-35/2017 од 28. јуна 2017. године, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

                за избор директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

 1. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад (у даљем тексту: Јавно предузеће)

- Седиште Јавног предузећа је у Новом Саду, у улици Железничка број 6;

- Матични број Јавног предузећа јесте 08068313, а ПИБ 100482355:

- Претежна делатност јавног предузећа јесте 71.11. – архитектонска делатност.

 

 1. Радно место: Директор Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, на период од четири године.

 

Послови директора: представља и заступа Јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање Јавног предузећа; одговара за законитост рада Јавног предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке надзорног одбора; доноси акт о систематизацији; врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

 

 1. Услови за именовање директора:

 

За директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

 1. Место рада:

Нови Сад, улица Железничка број 6.

 1. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере:

У изборном поступку оцењује се стручна оспособљеност, знање из области за које је основано Јавно предузеће и вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације и вештине рада на рачунару.

Стручну оспособљеност, проверу знања и вештина обавиће Комисија за спровођење конкурса за избор директора, увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писменом и усменом провером, а у складу с Правилником о мерилима за именовање директора јавног предузећа, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина („Службени лист АПВ”, број 13/2015).

 

 1. Рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.

 1. Подаци о лицима за контакт: Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су

Танкосава Чанак и Сања Шкиљевић, тел: 021/487-4456.

 

 1. Адреса на коју се подносе пријаве:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Пријаве достављати у затвореној коверти с назнаком: Пријава на јавни конкурс за избор директора ЈП „Завод за урбанизам Војводине” - не отварати.

Пријаве се могу слати препорученом пошиљком, путем поште или предати лично на писарници покрајинских органа управе у затвореној коверти (Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16).

 

 1. Садржина пријаве и докази који се прилажу уз пријаву:

1) Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања;

2) Докази који се прилажу уз пријаву:

(1) извод из матичне књиге рођених;

(2) уверење о држављанству;

(3) диплома о стручној спреми;

(4) докази о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

(5) изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке;

(6) уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, које мора бити издато након објављивања конкурса;

(7) уверење надлежног органа да лицу нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, које мора бити издато након објављивања конкурса, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

-  обавезно психијатријско лечење на слободи;

- обавезно лечење наркомана;

- обавезно лечење алкохоличара;

- забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са законом.

 

 1. Неблаговремене пријаве, неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, дневним новинама „Дневник” и на интернет страници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине www.ekourb.vojvodina.gov.rs.

Преузмите документа:

Јавни конкурс Исправка јавног конкурса (→ PDF)

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине