О интегрисаном спречавању и контроли загађивања

Покрајински орган надлежан за послове заштите животне средине издаје дозволу у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, за постројења или активности за која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје други надлежни покрајински орган.

Категорије индустријских активности које подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе су:

• производња енергије

• производња и прерада метала

• индустрија минерала

• хемијска индустрија

• управљање отпадом

Надлежни орган обезбеђује:

• да рад нових постројења не започне пре добијања дозволе, изузев у случају пробног рада одобреног у складу са законом;

• да рад постојећих постројења, започет пре ступања на снагу овог закона, буде усклађен са захтевима и условима утврђеним одредбама овог закона;

• да услови и поступак издавања дозвола буду у потпуности координирани, када је у њих укључено више од једног надлежног органа;

• праћење развоја најбољих доступних техника;

• праћење и развој мониторинга који примењује оператер;

• ревизију и, по потреби, ажурирање услова у дозволи;

• приступ јавности садржају захтева за издавање дозволе, издатим дозволама и резултатима мониторинга;

• регистар резултата мониторинга који обавља оператер;

• предузимање и других мера утврђених законом и другим прописима.

Интегрисана дозвола

Дозвола се издаје на одређено време, а најдуже на период од десет година, за једно или више постројења на истом месту, којим управља исти оператер.

Уз ЗАХТЕВ за издавање дозволе подносилац захтева прилаже следећу документацију:

1. пројекат за планирано, односно изграђено постројење;

2. извештај о последњем техничком прегледу;

3. план вршења мониторинга;

4. резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току трајања пробног рада;

5. план управљања отпадом;

6. план мера за ефикасно коришћење енергије;

7. план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;

8. план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења;

9. акт о праву коришћења природних ресурса;

10. изјава којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности.

Поред документације из става 1. овог члана подносилац захтева, зависно од постројења, прилаже:

1. за нова постројења – сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса;

2. за постојећа постројења – сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности условима прописаним овим законом.

 

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине