Монографије

Животна средина у Аутономној покрајини Војводини

Наслов: Животна средина у Аутономној покрајини Војводини: Стање – изазови – перспективе

Аутори: Сања Шкиљевић, Мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Лоранд Виг, Тамара Орловић, Мр Христина Радовановић-Јовин, Мр Зорана Георгијев, Мр Тамара Стојановић,  Др Лазар Лазић, Др Анђелија Ивков-Џигурски, Др Драгослав Павић, Др Стеван Савић, Др Александар Јововић, Др Дејан Радић, Др Мирослав Станојевић, Марко Обрадовић, Душан Тодоровић, Др Богдана Вујић, Зоран Шандин, Мр Татјана Ђурић, Даница Попин, Др Божо Далмација, Др Милена Бечелић Томин, Др Дејан Крчмар, Нада Лазић, Др Петар Секулић, Др Јордана Нинков, Мр Тијана Зеремски- Шкорић, Др Јовица Васин, Мр Станко Милић, Др Биљана Пањковић, Мр Никола Стојнић, Др Христина Стевановић- Чарапина, Мр Дуња Савић, Јасна Степанов, Љиљана Ћурчић, Др Марија Јевтић, Мр Сања Бијеловић, Др Емил Живадиновић, Др Милка Поповић, Мр Миодраг Арсић, Др Зорица Шегуљев, Лајош Секе, Бојана Тот, Бојан Батинић, Др Тодор Бачкалић, Др Драган Јовановић, Елеонора Ердељи- Стричевић, Др Саша Орловић, Др Зоран  Томовић, Др Зоран Ристић, Бригита Марић, Др Бранко Миљановић, Шандор Шипош, Татјана Радовановић, Др Владимир Стојановић, Др Угљеша Станков, Милорад Бијелић, Оливера Вучинић, Наташа Кнежевић, Светлана Марушић, Соња Атлас, Милена Недељков

Уредници: Др Слободан Пузовић, Мр Христина Радовановић-Јовин

Издавач: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Језик: српски

Година издавања: 2011

Тираж: 1.000

Овде можете преузети студију

Презентацију можете преузети овде

 

Значајна подручја за птице у Србији

Наслов: Значајна подручја за птице у Србији

Аутори: др Слободан Пузовић , Горан Секулић, Никола Стојнић, Братислав Грубач, Марко Туцаков

Издавач: Министарство животне средине и просторног планирања , Завод за заштиту природе, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

Језик: српски

Година издавања: 2009

Тираж: 2500

Издавање ове књиге су омогућили: Министарство животне средине и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије и Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој. Стручни допринос дали су и бројне невладине организације, међу којима се истичу Друштво за заштиту и проучавање птице Војводине из Новог Сада и Лига за орнитолошку акцију Србије из Београда.

Књига представља основ за заштиту и очување биодиверзитета и за израду еколошке мреже у Србији. Њоме се испуњава део међународних обавеза Србије везано за ратификоване конвенције и европске директиве. Успостављање нове мреже ИБА подручја у Србији на крају прве деценије 21. века пружа велике могућности и даје нови замах у заштити и проучавању птица.

 

Заштићена природна добра и еко туризам Војводине

Наслов: Заштићена природна добра и екотуризам Војводине

Аутори: др Золтан Ђармати, др Слободан Пузовић, мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Тамара Стојановић, Бригита Марић, Лоранд Виг

Издавач: Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Језик: српски, енглески (посебна издања)

Година издавања: 2008

Тираж: 1500 (на српском језику), 1000 (на енглеском језику)

Монографија „Заштићена природна добра и екотуризам Војводине“ има за циљ да представи природну баштину Војводине и укаже на њене потенцијале за развој локалних заједница путем провођења одрживог еко-туризма, програма едукације и рекреације. Задаци књиге се односе на оцену туристичко-географског положаја, природних и културних мотива, материјалне базе туризма, са посебним нагласком на објекте који се уклапају у заштићени простор, као и облике туристичких кретања који имају обележја екотуризма. (аутори)

Допуњено монографско издање има 272 стране са 300 високо квалитетних фотографија и 44 мапе заштићених природних добара. Књига је настала као резултат сарадње новосадског Природно-математичког факултета, Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој Извршног већа АП Војводине и Завода за заштиту природе Републике Србије-Радна јединица у Новом Саду.

Управљање природном баштином у Војводини

Наслов: Управљање природном баштином у Војводини

Аутори: Слoбoдaн Пузoвић, Биљaнa Пaњкoвић, Марко Туцаков, Никoлa Стojнић, Клaрa Сaбaдoш, Taмaрa Стojaнoвић, Лoрaнд Виг, Бригитa Maрић, Oливиa Teшић, Aлeн Киш, Лaслo Гaлaмбoш, Наташа Пил, Вeснa Кицoшeв, Видa Стojшић, Дaркo Tимoтић, Рaнкo Пeрић, Taњa Бoшњaк, Jaдрaнкa Дeлић, Влaдимир Дoбрeтић и Jeлeнa Стaнишић

Издавачи: Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa урбaнизaм, грaдитeљствo и зaштиту живoтнe срeдинe, Пoкрajински зaвoд зa зaштиту прирoдe

Уредници: др Слободан Пузовић, др Биљана Пањковић

Језик: српски

Година издања: 2015

У oвoj публикaциjи дат је преглед многобројних примeра из прaксe, aктивнoг упрaвљaња прирoднoм бaштинoм у Вojвoдини у последњих 15 година, сa циљeм дa сe сaглeдajу прeдузeтe aктивнoсти и oствaрeни рeзултaти, као oснoвa зa будућe плaнирaњe и реализацију aктивнoсти у oблaсти зaштитe прирoдe. За свако заштићено подручје приказане су основне информације о природним вредностима, циљевима и методама заштите, изазовима управљања, као и предузетим активним мерама заштите станишта и врста, управљања водним режимом, развоја едукације и промоције.

 

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине