Нетехнички резимеи

2018

1. Студија о процени утицаја "Коришћење сецканих гума и гумено техничког отпада, као алтернативног горива у кругу Лафарге БФЦ"

2. Студија о процени утицаја на животну средину затеченог стања система за складиштење и дозирање редуктанта хрома у цемент, који се састоји из једног слободностојећег силоса запремине 120м3 са припадајућом опремом за складиштење и дозирање и система за складиштење и дозирање прашкастих материјала у системе за мељаву цемента, који се састоји из два слободностојећа челична силоса појединачних запремина 70м3 сваки, са припадајућом опремом за складиштење и дозирање, у оквиру фабричког комплекса Лафарге БФЦ у Беочину

3. Студија о прецени утицаја на животну средину изградње технолошке линије за складиштење и дозирање алтернативних сировинских материјала, у оквиру фабричког комплекса Лафарге БФЦ у Беочину

4. Нетехнички резимеи студије о процени утицаја пројекта за утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације гаса на екплоатационом пољу Меленци-Лежишта (Pt2-1, Pt2-2, Pt2-3, PI-1, PI-2, PI-2-1, PI-3, PI-3-1, i PI-4) на животну средину 

5. Нетехнички резимеи студије о процени утицаја пројекта за разраду и експоатацију нафте и гаса лежишта (Sm-1, Sm-2a I Sm-2b) нафтно-гасног поља Кикинда запад на животну средину

6. Студија о процени утицаја на животну средину - Сушење комуналног и индустријског отпада у комплексу "Лафарге БФЦ" 1461/8 КО Беочин

7. Студија о процени утицаја на животну средину - Реконструкција секције паковања к.р. 15936 - КО Панчево

8. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта повећање капацитета третмана поновним искоришћењем металног отпада
индустријског комплекса топионице Metalfer Steel Mil doo, на КП 8177/1 КО Сремска Митровица

9. Нетехнички резиме студије о процени утицаја главног рударског пројекта за утврђиванје изведеног стања и наставак екплоатације нафте и гаса на нафтно гасном пољу Елемир на животну средину. Књига I, свеска 2 168-17-01-02

Arhiva

2008-2013

 1. Студија о процени утицаја на животну средину реконструкције складишног резервоара примарног бензина ТК-1101Ц у фабрици етилен у Панчеву
 2. НП Бока, реконструкција система за производњу нафте и изградња система за санацију лежишне воде на нафтном пољу Бока
 3. Кафилерија отвореног типа у Инђији – објекат за нешкодљиво уклањање нејестивих споредних производа животињског порекла и угинулих животиња
 4.  Студија о процени утицаја на животну средину објеката регионалне депоније на територији општине Инђија
 5. Le Belier „Kikinda“ Ливница доо, Кикинда -  објекат је ливница алуминијума
 6. ЈП „Транснафта“ Панчево- резервоари А5505/6
 7. АД Ветеринарски завод Суботица, Суботица - погон за производњу течних фармацеутских форми ветеринарских лекова
 8. Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пријем, складиштење и дозирање животињског брашна ради коинсинерације у ротационој пећи за производњу клинкера у фабрици цемента Лафарге БФЦ
 9. Студија о процени утицаја на животну средину – Доградња производне хале бр. 4 објеката сушаре, гасне котларнице и млина у оквиру комплекса ФАС, Сомбор
 10. Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину комплекса ФАС, Сомбор на к.п. бр.21933/1 и 21938 к.о. Сомбор-2
 11. ЈВП „Воде Војводине“, Бул. Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад- „Појачање и надвишење одбрамбене линије на десној обали реке Тисе од ритског брега до Макоша од км 107-260 до км 111+170 на животну средину
 12. НИС ад,  Нови Сад – Студија о процени утицаја на животну средину „Одлагање слојне воде на СОС КГ доградњом нове пумпе високог притиска и капацитета“
 13. Студија о процени утицаја затеченог стања пројекта „Линија бр 2 за палетизацију и паковање цемента у џакове у Лафарге БФЦ у Беочину“ на животну средину
 14. Студија о процени утицаја пројекта повезивања нафтних бушотина на СНГС Итебеј на животну средину
 15. Студија о процени утицаја на животну средину Ливница „Радијатор“, Зрењанин
 16. Регенерација рабљеног триетиленгликола (ТЕГ), НИС АД Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 4, Нови Сад
 17. „Одлагање слојне воде на НП Велебит доградњом нове пумпе високог притиска и капацитета“, НИС ад Нови Сад
 18. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта доградње производног објекта у комплексу Митас, Рума
 19. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградња енергетског објекта за производњу електричне енергије ветроелектрана „Пландиште 1″
 20. „НЕСТРО ДУНАВ“ ДОО Сремски Карловци – Нетехнички краћи приказ података наведених у студији о процени утицаја на животну средину терминала за складиштење и претовар нафтних деривата на локацији радне зоне Просјанице, Сремски Карловци
 21. Регионална депонија Суботица 
 22. Студија о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА модернизације Рафинерије нафте Панчево и интеграције нових постројења и инсталација – ажурирање студије маја 2012.
 23. Студија о процени утицаја на зивотну средину ветропоља Čibuk1
 24. Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину, ХИП – Азотара д.о.о. Панчево, август 2012.
 25. „ЛУКА – БАЧКА ПАЛАНКА“ АД БАЧКА ПАЛАНКА, Студија о процени утицаја на животну средину, Изградња обалоутвре – кеја у две фазе у Бачкој Паланци
 26. Књига 3-Студија утицаја на околину ТЕ-ТО СМ-Нетехнички резиме
 27. Студија о процени утицаја НИС а.д. Нови Сад –  СС-I , СС-II НП Елемир
 28. Студија о процени утицаја на животну средину LAFARGE-BFC. DOO
 29. Студије о процени утицаја  – Пројекта изградње нових траса постојећих нафтовода и гасовода у зони аутопута Е-75 од км 108+000 до км 118+200 у новом енергетском коридору у ширем реону Новог Сада на животну средин
 30. Студија о процени утицаја пројекта „ВЕТРОПАРК КОШАВА“ на животну средину
 31. Студија БАЈМОК „РАВНИЦА“
 32. Студија о процени утицаја на животну средину доградње линије технолошког процеса прераде воде у кругу комплекса ППДВ „ШТРАНД“ у Новом Саду
 33. Студија о процени утицаја на животну средину, Пројекат изградња танкване са надстрешницом, носилац пројекта: Хемија – Бриксол д.о.о.

 34. Студија о прецени утицаја пројекта – Урошћени рударски пројекат реконструкције СНГС Итабеј – на животну средину

 35. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња аминског постројења за издавање CO2  из природног гаса

 36. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ветропарка „Алибунар“ на територији општине Алибунар

 37. ХИП Петрохемија, Студија о процени утицаја на животну средину, Нови Сад, март 2013.

 38. Студија о процени утицаја на животну средину; Пројекта постројења за контролу мириса и третмана индустријске отпадне воде ХИП-Петрохемија 

 39. Студија о процени утицаја пројекта „Промена намене постојећег објекта спаљивача РТО без извођења грађевинских радова“ на животну средину  

 40. Упрошћени рударски пројекат реконструкције система за прикупљање и спаљивање флуида у погону за припрему и транспорт нафте и гаса – Студија утицаја пројекта на животну средину – Погон ПИТНИГ Елемир

 41. Студија о процени утицаја пројекта експлоатације лежишта гасног поља Честерег на животну средину

 42. Студија о процени утицаја пројекта адаптација дела постојеће хале у производни погон за мешаону и паковање вештачког ђубрива на катастарској парцели број 2222/1 ко Нови Сад II на животну средину, „ПРОМИСТ“ ДОО Нови Сад

 43. Студија о процени утицаја пројекта на животну средину, Пројекат експлотације угљоводика на експлоатационом пољу Торда Плитко, Наручилац: НИС ад, Нови Сад

 44. ЕТИЛЕН – Студија процене утицаја на животну средину доградње утоварне рампе ЛС-1102Е ради истовара засићеног Ц4 у сферу Тк-1102А

 45. Студија о процени утицаја на животну средину затеченог стања у РНП за објекте складишта и манипулације горива, која раде без дозволе

 46. Студија о процени утицаја на животну средину затеченог стања у Рафинерији нафте Панчево – постројења која раде без дозволе

 47. Студија о процени утицаја на животну средину затеченог стања у РНП - Енергана у блоку 9

 48. Студија процене утицаја затеченог стања на животну средину – Реконструкције погона за гранулацију и утоварне рампе са силосима Т-311 и Т-312

 49. Студија процене утицаја затеченог стања на животну средину – постројењење за производњу HCI-a и доградња складишта за HCI

 50. Студија о процени утицаја на животну средину реконструкције резервоара и технолошких система наменјених за транспорт нафте у Рафинерији нафте Нови Сад

 51. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ветропарка "Ковачица" (Општина Ковачица) инталисане снаге до 125 MW

 52. Студија процене утицаја на животну средину пројекта "Систем за процес континуалног додавања адитива у дизел гориво и антиоксиданса у млазно гориво постројења МХЦ/ДХТ С-4300"

 53. Процена утицаја пројекта реконструкција инфраструктуре на НПГ "Велебит" (фаза 1 и фаза 2) на животну средину 112-11-09-02

 54. Студија о процени утицаја на животну средину рушења и уклањања постројења "Гудрон"

 55. Студија о процени утицаја на животну средину рушења и уклањања постројења третмана киселином у 503/504 "Кисела рафинација 1"

 56. Студија о процени утицаја на животну средину рушења и уклањања постројења перколације 505 "Кисела рафинација 2"

2014

 • Студија о процени утицаја пројекта на животну средину - Упрошћени рударски пројекат за реконструкцију гасног дела НГП Велебит
 • Студија о процени утицаја пројекта на животну средину - пословни комплекс у функцији пољопривреде „Агрорадичевић“ доо, Радичевић

 • Студија о процени утицаја пројекта "Експлоатација гаса на гасном пољу Мартонош запад"

 • Студија о процени утицаја на животну средину "Апатинска пивара" доо,  постројење за прераду отпадних вода

 • Студија о процени утицаја на животну средину пројекта повезивање аминског постројења у пројекат "Издавање CO2 из природног гаса" - пилот пројекат, део: обједињени пројекат повезивања

 • Студија - Затворени систем узимања узорака у РНП

 • Студија о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег система за ложење процесних пећи БА-2101 и БА-2201А/Б, које се налазе у постојећим постројењима С-2100 и С-2200 у блоку 6, уградњом јединице за производњу водомазутне емулзије (ВМЕ), у склопу рафинерије нафте Панчево, НИС А.Д. Нови Сад, на катастарској парцели 3559 КО Војловица СО Панчево

 • Студија о процени утицаја на животну средину изградња РП 400kV и реконструкција трафостанице Србобран 220/110/35kV у трафостаницу 400/110kV

 • Студија о процени утицаја на животну средину простројења за прераду широке фракције лаких угљоводоника у Оџацима

 • Студија о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције резервоара ФБ - 0713

 • Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за припрему, мерење, транспорт и дозирање комуналног и индустријског отпада у калцинаторску комору у фабрици цемента ЛАФАРГЕ БФЦ

 • УРП реконструкције инфраструктуре на НГП "Елемир", фаза 3 процена утицаја пројекта реконтрукције инфраструктуре на НГП "Елемир" на животну средину, студија о процени утицаја пројекта на животну средину

 • Студија о процени утицаја на животну средину затеченог стања реконструкције резервоара ФБ-0801, ФБ-0802, ФБ-1102 и ФБ-1104

 • Студија о процени утицаја на животну средину пројекта доградње и реконструкције погона за основно хлорисање на ППДВ "Штранд" у Новом Саду

 • Студија о процени утицаја Пројекта изградње гасовода високог притиска Бачка Паланка - Бач са одвојком за Обровац и ГМРС Обровац на животну средину

 • Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње система за ин-лине намешавање бензина

 • Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације гаса на ГП Мајдан

 • Студија о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкција система шаржирања С-2600 током застоја ФЦЦ постројења у НИС А.Д. од блок прерада рафинерија нафте Панчево

 • Студија о процени утицаја на животну средину котларнице за котао на угаљ номиналног капацитета 8MW

  • Нетехнички краћи приказ података наведених у студији о процени утицаја котларнице за котао на угаљ номиналног капацитета 8MW

  • Прилози

 • Студија  о процени утицаја на животну средину, постројење за инсинерацију отпадног етилен оксида - FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA D.O.O.
 • Студија  о процени утицаја на животну средину затеченог стања у рафинерији Нови Сад - за објекте складиштења и манипулације, као и објекте за прикупљање и третман отпадних вода
 • Студија  о процени утицаја на животну средину затеченог стања у рафинерији Нови Сад - за објекте блендинг улја и енергетике

2015

 1. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације пф секције  фабрике ПЕВГ у Хип-Петрохемија ад Панчево
 2. Студија процене утицаја затеченог стања на животну средину доградње зграде котлова, доградње зграде MCC H-2, изградње складиште за боце носећих гасова за хроматографе, изградње складишног резервоара за метанол у погону ETILEN у фабрици "Хип-Петрохемија" на локацији Спољностарчевачка 82 у Панчеву
 3. Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину Изградње зграде са опремом за хроматографе, изградње зграде новог MCC са TS 6/0.4 KV и изградње зграде манипулације утоврно-истоварне рампе за етилен у погону PEVG у фабрици "Хип-Петрохемија" на локацији Спољностарчевачка 82 у Панчеву
 4. Студија процене утицаја затеченог стања на животну средину изградње складишта за прашкасте адитиве, изградње складишног резервоара за отпадно уље RS-1 и реконструкције система кондензата у погону PENG у фабрици "Хип-Петрохемија" на локацији Спољностарчевачка 82 у Панчеву
 5. Студија о процени утицаја на животну средину, пројекта реконструкција објекта манипулације сировина и продуката унутрашњег транспорта и дораде пумпне куће 11 са пумпама, линијама и резервоарима са циљем да се омогући намешавање биокомпоненте са дизел горивом у оквиру постојећег система отпреме у РНП "НИС А.Д. Нови Сад - блок прерада
 6. Студија о процени утицаја на животну средину "Модернизација инсталација за утовар/истовар битумена на жп/ап, спаљивање отпадних гасова из резервоара и уградња радарских мерача нивоа и температурних сонди на резервоарима - НИС а.д. Нови Сад
 7. Студија о процени утицаја јединице за третман слопа на животну средину
 8. Изградња ауто-истакалишта сирове нафте (четири истакачка места, два истакачка острва, приступни и излазни пут, челична надстрешница, плато, цевни мост и технолошка канализација) у Рафинерији нафте Нови Сад, Нис ад Нови Сад
 9. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег система за ложенје процесних пећи БА-2101 и БА-22014А/Б, које се налазе у постојећим постројењима С-2100 и С-2200 у блоку 6, уградњом јединице за производњу водомазутне емулзије (ВМА), у склопу рафинерије нафте Панчево, Нис А.Д. Нови Сад, на катастарској парцели 3559 КО Војловвица Со Панчево
 10. Студија о процени утицаја пројекта "реконструкција система кондензата у секцији топле и хладне фракционације фабрике етилен у ХИП-Петрохемија" на животну средину
 11. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкције постројења пумпне станице за расхладну воду
 12. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта Уградње електромоторне пумпе напојне воде П-1001 Д
 13. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта Уградње измењивача топлоте после реактора ДЦ-251/252
 14. Студија о процени утицаја  затеченог стања на животну средину пројекат изведених објеката: -резервоар гасомер ФА-1000 (Г-301) за складиштење гасовитог ВЦМ, - зграда вакуум јединице у фабрици пвц у комплексу ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА АД Панчево
 15. Студија процене утицаја затеченог стања на животну средину, складиште техничких гасова
 16. "ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА" а.д. Панчево, пројекат изведеног објекта: -складиште куповног етилена у фабрици ПЕВГ у комплексу ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА а.д. Панчево
 17. "ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА" а.д. Панчево,  Постројење за компензацију реактивне енергије
 18. "ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА" а.д. Панчево, Централно складиште индустријског опасног отпада у радној јединици заштита у комплексу ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА а.д. Панчево
 19.  "ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА" а.д. Панчево, Систем намешавања мазута и пироуља и Лагуна таложница са пумпном станицом
 20. ХИП - Петрохемија а.д. Панчево, Кућица за дуваљке-активни муљ, Радионица МЦЦ, Егализациони базен - покривање
 21. Студија о прецени утицаја магистралног пута М-18 деоница: Ердевик - Визић од км 0+000 до км 13+800
 22. Изградња једног претакачког места за пуњење аутоцистерни пентан хексан фракцијом са неопходним манипулативним цевоводима у кругу комплекса Производно дистрибутивног центра СТАНДАРД ГАС у Оцацима
 23. "Lafarge BFC" DOO, Коришћење неопасног отпада на бази кречњака, као алтернативне сировине, на постојећем систему за дозирање сировинског брашна
 24. Студија о процени утицаја на животну средину изградње далековода 2x400 kV ТС Панчево 2 - граница Румуније
 25. Студија о процени утицаја на животну средину, Реконструкција са заменом и уградњом филтера и вентила сигурности на линијама отпреме деривата железничког пунилишта
 26. Студија о процени утицаја на животну средину, Изградња комплекса силоса за житарице са објектима: aspiraterska kuća P+1, usipni koš 6,0 x 6,0m, tampon ćelije Ø5,5 m, Q=3x375 m3, silosne ćelije Ø16,0 x 16,0 m, Q=6x3.500 m3, elevatorska jama i elevatorski stub, sušara za žitarice «STRAHL» 6000FR/6 (2 kom), vagarska kuća P+0, nadzemna kolska vaga, trafo stanica, saobraćajnice, gasne instalacije i instalacije vodovoda i spoljašnje hidrantske mreže
 27. “DUNAV OIL TERM” d.o.o, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
 28. Студија о процени утицаја на животну средину - Пројекта доградње и реконтрукције постојећег објекта - хале ваљаонице за механичку обраду метала са променом намене у ваљаоницу са опремом
 29. "HIP PETROHEMIJA" a.d. Pančevo, студија о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкцијa инсталације гаса у фабрици певг после измењивача Е-209 А/Б
 30. "HIPOL" AD Оџаци, Студија о процени утицаја на животну средину коспаљивање месног коштаног брашна у постројењу за сагоревање биомасе
 31. Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње емисионе станице Кикинда на к.п. број 11228/4 ко Кикинда
 32. Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње емисионе станице Сомбор на к.п. број 2963/2 ко Кљајићево, Сомбор
 33. НИС А.Д. Нови Сад - блок истраживање и производња, Допуна стурдије о процени утицаја на животну средину, Пројектра изградња аминског постројења за издавање SO2 из природног гаса, постројење за обраду отпадних вода насталих из аминског постројења, пројекат бр: 0122ДП/12
 34. НИС а.д. - Блок прерада рафинерија нафте Панчево, Студија о процени утицаја јединице за третман слопа на животну средину
 35. CERENA TRADE doo, Промена намене постројења за прераду коже у постројење за складиштење и прераду базних уљам са доградњом: надстрешнице, бетонског платоа са танкванама и објекта за агрегат и компресор, Сомбор, РНС, парцела 9478/3 к.о. Сомбор
 36. Нис а.д. Нови Сад - блок прерада, студија о процени утицаја на животну средину пројекта: прање ејекторског гаса на С-2200

2016

 1. Студија о процени утицаја на животну стедину пројекта изградње постројења за аутоматско дозирање уљних муљева у калцинаторску комору у фабрици цемента Лафарге БФЦ
 2. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта реконструксије објекта влажног поступка и гранулационог торња у погону кан, ХИП - "Азотара" д.о.о.
 3. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције система за предгревање шарже на постројењу С-300 - каталитички реформинг у НИС а.д. од блок прерада рафинерија нафте Панчево
 4. Студија о процени утицаја на животну средину пројеката - Дистрибутивни центар за складиштење и претакање течног нафтног гаса (ТНГ-а), "ДУНАВ ОИЛ ТЕРМ" д.о.о.
 5. Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта - складиште нафтних деривата на локацији у Новом Саду - "SPEED" d.o.o.
 6. Студија о процени утицаја на животну средину за ко-спаљивање месног коштаног брашна у постројењу за сагоревање биомасе, "HIPOL" AD ODŽACI
 7. Студија о процени утицаја пројекта на животну средину, Књига XI - Свеска 2, 120-16-11-02, Процена утицаја пројекта за разраду и експлоатацију гас кондензатног лежишта Пз-1 на експлоатационом пољу Мајдан на животну средину
 8. Нетехнички резиме студије о процени утицаја пројекта инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље "Бела Анта" у долову на животну средину
 9. Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат: Реконструкција и пренамена објекта број 19 (зграда текстилне индустрије) у складиште минералних ђубрива у ринфузном стању (НПК и Уреа) и дела објекта број 21 (надстрешница) у погон за паковање минералног ђубрива, на локацији: Привредникова 6, Нови Сад, Катастарска парцела број 2222/1 КО Нови Сад I, Град Нови Сад, инвеститор: "PROMIST" доо Нови Сад
 10. Студија о процени утицаја Пројекта "Доградња постројења за млевење, додавање и утовар адитива у кругу "LAFARGE BFC" на животну средину, 1461/8 КО Беочин

2017

1. Студија о процени утицаја на животну средину затеченог стања пројекта "Autoflex-Livnica doo Čoka", Ливница и остали објекти у фабричком комплексу

2. Студија о процени утицаја пројекта "Уклањање објеката - портирница и рефлекторски стуб у блоку 19, сферни резервоари ФБ-2011 и ФБ-2012 са припадајућим инсталацијама у блоку 20 и посуда ФА-3207 са платформама и припадајућим инсталацијама у блоку 21, у кругу рафинерије нафте Панчево" на животну средину

3. Студија о процени утицаја на животну средину, Државни пут ИБ реда бр.21: Нови Сад - Рума, Деоница 2: Парагово - почетак Обилазнице Руме, km:17+445,00 – km:34+205,00„ПП-ДП21“, L = 16,760 km, (km:18+179,57 – km:34+657,74, L=16,478 km),К.О. Сремска Каменица, К.О. Ириг, К.О. Ривица и К.О. Рума

4. Студија о процени утицаја на животну средину, Реконструкција система канализације и постројења за третман отпадних вода, Фабрички комплекс - Рафинерија нафте Нови Сад 2555/1, 2555/14, 2555/42, 2555/16, 2556/3, 2498/18, 2498/29, 2498/30 и 2498/32, К.О. Нови Сад III

5. Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу регионалне депоније у Суботици кат. пар. бр. 2635 К.О. Биково

6. Процена утицаја главног рударског пројекта за утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације гаса из гасног лежишта (Pt1-1) на нафтно гасном пољу Банатско Карађорђево, Студија о процени утицаја пројекта на животну средину Књига 5 - Свеска 2, 156-16-05-02

7. Студија о процени утицаја главног рударског пројекта "Разрада и експлоатација нафте, кондензата и гаса на нафтно-гасном пољу Банатско Милошево" на животну средину Књига 1 - Свеска 2, 160-16-01-02

8. Студија о процени утицаја пројекта "Развој рафинеријске прераде: постројења за дубоку прераду нафте - постројење за одложено коксовање у кругу рафинерије нафте Панчево" на животну средину

9. Студија о процени утицаја пројекта "Изградња централног уљног газдинства у Србобрану" (Пројекат Бр: ИДП 2552)

10. Студија о процени утицаја за експлоатационо поље Мартонош запад - лежиште Пт1-3

11. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције објекта хемијске индустрије резервоар запаљиве течности ТК-1101А, фабрика етилен, "ХИП ПЕТРОХЕМИЈА" а.д. Панчево

12. Студија о процени утицаја на животну средину - нетехнички резимеи, реконструкција инсталације за загревање воде за десалтер ФА-2151 (замена ЕА-2116А/Б)

13. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта искоришћење топлоте алкилата са ДНА колоне ДА-2601 у НИС А.Д. од блок прерада рафинерија нафте Панчево

   

  Важни датуми

  Пон
  Уто
  Сре
  Чет
  Пет
  Суб
  Нед
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   
  May 2018
   

   

   
   

  Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
   21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
   Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
   
   

   

  © 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине