Питања и одговори

Поља обележена звездицом (*) су обавезна 

Одговори:

1. Која документација је потребна за исходовање дозволе за складиштење опасног отпада?

Одговор: Потребна докумантација за исходовање дозволе за складиштење опасног отпада прописана је чланом 62. Закона о управљању отпадом (Сл.гл. 36/2009; 88/2010; 14/2016)

(Надлежност и поступак издавања дозвола су наведени на страници Отпад, у ставци Дозволе за управљање отпадом).

 

2. Број жиро рачуна и износ административне таксе за издавање дозвола за транспорт отпада?

Одговор: Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012 усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., и 65/2013 др. закон) дефинише висину административних такси за издавање дозвола за управљање отпадом

Рачун за уплату административне таксе: 840-742221843-57

Сврха уплате: РАТ

Позив на број: 97 11-223

Износ: 17.940,00 динара

(Административне таксе за дозволе, потврде и захтеве за издавање дозвола које се односе на управљање отпадом, наведене су на страници Отпад, у ставци Административне таксе).

 

3. Коме се предају посебни токови отпада (жива, телевизори...)?

Одговор: Посебни токови отпада предају се овлашћеним оператерима о којима евиденцију води Агенција за заштиту животне средине Републике Србије и могу се наћи и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

 

4. Где се налази текст конкурса и захтев за пријаву?

Одговор: Текст и захтев за конкурс, налази се на званичном сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  www.ekourb.vojvodina.gov.rs/документа/конкурси.

 

5. До када траје конкурс?

Одговор: Сваки конкурс који објављује Покрајински секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у свом тексту има јасно назначен датум до када траје, потребно је пажљиво прочитати сам текст.

6.Како поднети пријаву инспекцији?

Одговор: На сајту Покрајинског секретаријата www.ekourb.vojvodina.gov.rs/ у Сектору за инспекцијски надзор (Секретаријат > Надлежности > Сектор за инспекцијски надзор) налази се детаљно упутство како поднети пријаву и како утврдити која је инспекција надлежна (страница "Подношење пријава").

 

7. Шта су заштићена подручја?

Одговор: Заштићена подручја су подручја која имају изражену геолошку, биолошку, екосистемску и/или предеону разноврсност и која су значајна као станишта врста птица и других миграторних врста значајних у складу са међународним прописима због чега се актом о заштити проглашавају заштићеним подручјима од општег интереса.

Заштићена подручја могу бити: строги резерват природе, специјални резерват природе, национални парк, споменик природе, заштићено станиште, предео изузетних одлика и парк природе.

У зависности од вредности и значаја, заштићена подручја сврставају се у категорије: 1) I категорија - заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја; 2) II категорија - заштићено подручје покрајинског/регионалног, односно великог значаја; 3) III категорија - заштићено подручје локалног значаја.

(Додатне информације можете да пронађете на страницама: "Заштита природних добара у Војводини" и "Заштићена подручја у Војводини").

 

8. Како се проглашава заштићено подручје?

Одговор: Заштићено подручје проглашава се актом надлежног органа, који се израђује на основу стручно документационе основе – Студије заштите Завода за заштиту природе Србије, односно Покрајинског завода за заштиту природе када се заштићено подручје налази на територији АП Војводине.

На основу члана 41а Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016) национални парк проглашава се законом. Заштићено подручје I категорије проглашава Влада на предлог надлежног Министарства. Заштићено подручје II категорије проглашава Влада, односно надлежни орган аутономне покрајине, када се заштићено подручје налази на територији аутономне покрајине. Када заштићено подручје проглашава надлежни орган аутономне покрајине, а обухвата земљиште, друге непокретности у својини Републике Србије и добра од општег интереса, у поступку проглашења прибавља се сагласност Министарства, уз претходно прибављена мишљења надлежних министарстава. Заштићено подручје III категорије проглашава надлежни орган јединице локалне самоуправе, а ако се то заштићено подручје налази на територији двеју или више јединица локалне самоуправе, споразумно проглашавају заштићеним подручјем надлежни органи тих јединица локалне самоуправе. Када заштићено подручје обухвата земљиште и друге непокретности у својини Републике Србије, односно аутономне покрајине и добра од општег интереса, у поступку проглашења прибавља се сагласност Министарства, односно органа надлежног за послове заштите животне средине аутономне покрајине, уз претходно прибављена мишљења надлежних министарстава, односно надлежних органа аутономне покрајине.

 

9. Ко може бити управљач?

Одговор: Заштићеним подручјем управља правно лице, које испуњава стручне, кадровске и организационе услове за обављање послова очувања, унапређења, промовисања природних и других вредности и одрживог коришћења заштићеног подручја према Правилнику о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја ("Сл. гласник РС", бр. 85/2009). Управљач може бити и предузетник и/или физичко лице уколико се ради о заштићеном подручју мале површине и већинском приватном власништву на непокретностима. Управљач се одређује/именује актом о проглашењу на основу предлога из Студије заштите. Орган надлежан за доношење акта о проглашењу може за потребе управљања једним или више заштићених подручја основати јавно предузеће, јавну установу или привредно друштво. Испуњеност услова из горе споменутог Правилника утврђује Министарство, односно орган надлежан за послове заштите животне средине аутономне покрајине, односно орган надлежан за послове заштите животне средине јединице локалне самоуправе, у поступку припреме предлога акта о проглашењу.

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине