Правно и материјално-финансијски послови

Сектор за правне и материјално-финансијске послове

Руководилац сектора је вршилац  дужности помоћника покрајинскoг секретара Душан Шпановић (dusan.spanovic@vojvodina.gov.rs).

Руководи радом Сектора; организује, обједињава и усмерава рад извршилаца у Сектору; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова у Сектору; координира активности и предузима потребне мере из делокруга Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; утврђује предлог Програма рада сектора, извештаја о раду Сектора и материјала по програму рада Секретаријата; учествује у изради нацрта закона и других прописа из области рада Секретаријата; остварује сарадњу са органима, организацијама и институцијама чији је оснивач република, покрајина, односно јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора; прима странке и пружа им стручну помоћ и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара.

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Тел.: +381 21 487 4719;

факс.: +381 21 456 238
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

У Сектору за правне и материјално - финансијске послове су:

Извршиоци

 • Сања Шкиљевић, дипломирани правник, виши саветник  за нормативно – правне и управне послове

e-mail: sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs

тел.: +381 21 487 4456

 

Ужа унутрашња јединица је:

Група за материјално-финансијске послове

Извршиоци

Руководилац групе је Милена Недељков, дипломирани економиста, виши саветник за материјално - финансијске послове

тел.: +381 21 487 4456

e-mail: milena.nedeljkov@vojvodina.gov.rs

 • Др Ђорђе Видицки, доктор економских наука, самостални саветник  за материјално - финансијске послове

тел.: +381 21 487 4529

e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs

 • Танкосава Чанак, дипломирани правник, саветник  за правне послове

тел.: +381 21 487 4456

e-mail: tankosava.canak@vojvodina.gov.rs

У овом Сектору се обављају следећи послови:

 • обављају се послови из надлежности Секретаријата који се односе на управни поступак;
 • нормативно-правни послови;
 • припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина АПВ и Покрајинска влада;
 • послови који се односе на радне односе запослених у Секретаријату;
 • стручни и аналитички послови везани за израду финансијског плана Секретаријата и индиректних корисника буџетских средстава у надлежности Секретаријата, као и израду извештаја о његовом спровођењу;
 • врши се праћење стања и промена на обавезама и изворима финансирања; праћење и припремање мишљења о примени закона и других прописа;
 • обављају се стручни и аналитички послови и послови припреме аката у вези спровођења поступка јавних набавки;
 • припрема захтева за одобрење плаћања финансијских обавеза;
 • вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора;
 • стучни и административно-технички послови за Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине;
 • канцеларијски послови за потребе рада Сектора;
 • други послови утврђени законом и општим актом.

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине