Услуге

Наслов Орган задужен за спровођење (Сектор)
Информације од јавног значаја
Мониторинг ваздуха Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Приказ података у реалном времену из Локалне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Мониторинг површинских и подземних вода Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Мониторинг земљишта Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Биомониторинг Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Мониторинг нејонизујућих зрачења Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Мониторинг буке Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
Одлучивање о потреби процене утицаја Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Ажурирање студије о процени утицаја на животну средину Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Процена утицаја затеченог стања на животну средину Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Оцена извештаја о стратешкој процени утицаја на животни средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Мишљење на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Мишљење о одлуци о изради стратешке процене утицаја на животну средину Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Овлашћење за вршење испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини на територији АПВ Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Испуњеност услова за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Спровођење поступака издавања интегрисане дозволе Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Спровођење поступака издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада, амбалажног отпада и интегралне дозволе за отпад Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Давање сагласности на регионалне планове управљања отпадом; Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Утврђивање услова заштите животне средине при планирању простора и изградњи објеката Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Услуга сузбијања ларви комараца на територији АПВ Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Услуга интегрално сузбијање коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на парцелама у јавној својини Покрајинске владе Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Мониторинг полена у ваздуху на територији АП Војводине Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Захтев за издавање локацијске дозволе. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Захтев за издавање грађевинске дозволе. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Захтев за издавање употребне дозволе. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Контрола привредних друштава, односно других правних лица или предузетника који израђују просторне и урбанистичке планове или обављају друге послове одређене Законом о планирању и изградњи Урбанистичка инспекција
Контрола донетих планских докумената Урбанистичка инспекција
Контрола локацијских услова и урбанистичких пројеката Урбанистичка инспекција
Контрола усклађености промена стања у простору са Законом и прописима донетим на основу Закона о планирању и изградњи Урбанистичка инспекција
Контрола привредних друштава, односно других правних лица, односно јавних предузеће или других организација које утврђују услове за изградњу објеката и уређење простора и утврђују техничке податке за прикључак на инфраструктуру Урбанистичка инспекција
Надзор над радом градских и општинских грађевинских инспектора на територији аутономне покрајине. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Надзор над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје аутономна покрајина, према члану 133. Закона о планирању и изградњи. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Контрола привредних друштава, односно других правних лица или предузетника који граде објекат, односно лица које врше стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на грађењу објеката.Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику
Контрола документације издате за објекат који се гради, односно документације за извођење радова (грађевинска дозвола, пријава о почетку грађења или решење из члана 145. Закона). Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и
Контрола закључених уговора о грађењу. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Контрола да ли се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и пројекту за извођење, односно техничкој документацији на основу које је издато решење из члана 145. Закона о планирању и изградњи. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергети
Контрола да ли је градилиште обележено на прописан начин. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Контрола да ли извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају Закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и сао
Контрола да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Контрола да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Контрола да ли извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописани начин. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Контрола да ли се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Контрола да ли је технички преглед извршен у складу са Законом о планирању и изградњи и прописима донетим на основу Закона. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Контрола да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Надзор над наменским коришћењем објеката. Напомена: услуга је пренета у надлежност ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај и биће избрисана из ове листе.
Давање сагласности на Програме управљања, Привремене програме управљања и Годишње програме управљања рибарским подручјима на територији АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Уступање на коришћење рибарских подручја на територији АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Издавање дозвола за селективни риболов Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Издавање дозвола за риболов и електрориболов у научно-истраживачке сврхе Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Конкурс за суфинансирање пројеката управљача у заштићеним подручјима АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Конкурс за реализацију пројектних активности удружења грађана који промовишу заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Вођење поступка проглашавања заштићених подручја на простору АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Давање сагласности на План управљања заштићеним подручјем које је проглашено актом надлежног органа АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Давање сагласности на Годишњи програм управљања заштићеним подручјем проглашеним актом надлежног органа АП Војводине Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Давање сагласности на Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби и на акт о накнади за коришћење заштићеног подручја Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Давање сагласности на акт о накнади за коришћење заштићеног подручја Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
Обавештавање јавности о стању природе и природних вредности на подручју АП Војводине и о предузимању мера заштите и очувања Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине