Чистија производња, обновљиви извори енергије и одрживи развој

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинског секретара Немања Ерцег (nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs).

Организује и усмерава рад Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце; пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније стручне послове из делокруга Сектора; обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора; учествује у раду радних тела Скупштине и Покрајинске владе, као и друге послове које му повери покрајински секретар, заменик покрајинског секретара и подсекретар.

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел.: +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

 

Извршиоци

Светлана Марушић - дипломирани инжењер технологије, виши саветник за чистију производњу
Е-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4735; факс: +381 21 456 238

Наташа Кнежевић - дипломирани инжењер технологије, самостални саветник за процену утицаја
Е-mail: natasas.knezevic@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4690; факс: +381 21 456 238

Оливера Вучинић - дипломирани инжењер физике, самостални саветник за процену утицаја
Е-mail: olivera.vucinic@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4690; факс: +381 21 456 238

Елеонора Ердељи Стричевић - дипломирани инжењер пољопривреде, саветник за одрживи развој
Е-mail: eleonora.stricevic@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4695; факс: +381 21 456 238

Даница Попин - дипломирани инжењер пољопривреде, Саветник за чистију производњу и одрживи развој
Е-mail: danica.popin@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4695; факс: +381 21 456 238

Мр Татјана Ђурић - дипломирани инжењер пољопривреде, саветник за одрживи развој
Е-mail: tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4045; факс: +381 21 456 238

Милана Гатарић - дипломирани правник-мастер, млађи саветник за чистију производњу и управљање отпадом
Е-mail: milana.gataric@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4640; факс: +381 21 456 238

Послови који се обављају у овом Сектору:

 • спровођење поступака давања сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и процену затеченог стања на животну средину;
 • спровођење поступака одлучивања о стратешкој процени утицаја на животну средину;
 • спровођење поступака издавања интегрисане дозволе;
 •  израда Стратегије и појединачних националних планова управљања отпадом, координација и вршење послова управљања отпадом од значаја за АП Војводину и праћење стања, формирање базе података о отпаду;
 • утврђивање услова заштите животне средине при планирању простора и изградњи објеката;
 • израда стратешких докумената који се односе на интегралну заштиту животне средине;
 • предлагање и реализација програма и пројеката у области отпада, обновљивих извора енергије, интегралног спречавања индустријских загађења;
 • припремање података и научно техничких информација које су од значаја за утврђивање мера превенције могућег удеса и отклањање његових последица (спровођење Севесо директиве);
 • давање сагласности на регионалне планове управљања отпадом;
 • спровођење поступака издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада, амбалажног отпада и интегралне дозволе за отпад;
 • студијско аналитички послови из области отпада;
 • учешће у доношењу Програма систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини;
 • праћење стања и формирање базе података о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;
 • спровођење поступака утврђивања испуњености услова за испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини и за испитивање нивоа нејонизујућих зрачења извора;
 • израда и спровођење Стратегије чистије производње, иницирање увођења чистије производње усвајањем и применом принципа одрживог индустријског развоја;
 • формирање стратегије за примену система квалитета;
 • припремање потребних услова за увођење издавања ЕМАС сертификата, праћење европских стандарда и методологија ради успостављања система управљања и контроле заштите животне средине у привредним субјектима - ISO 14001, ЕМС – управљање заштитом животне средине у предузећима;
 • предлагање и спровођење стратегије одрживог развоја и ажурирање мера из акционог плана;
 • утврђивање система праћења организама потенцијалних преносилаца и узрочника болести и координација активности у контроли њихових популација у животној средини;
 • увођење еколошких параметара у процес приватизације; праћење развоја најбоље доступних техника;
 • студијско-аналитички послови из делокруга Сектора.

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине