Интегрисано спречавање и контрола загађења

Немања Ерцег – помоћник покрајинског секретара, руководилац сектора за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Е-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 487 4889 и +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238

Извршиоци

Опште информације

У оквиру законодавства ЕУ једна од кључних директива је Директива Савета 96/61/ЕЗ од 24. септембра 1996. године о интегрисаном спречавању и контроли загађивања (Integrated pollution prevention and control - IPPC Direktiva), а примењује се на индустријска и друга постројења и активности које су класификоване према нивоу загађивања и ризику који те активности могу имати по здравље људи и животну средину. 
ИППЦ Директива је једна од првих директива која је у потпуности транспонована у правни систем Републике Србије, доношењем Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. Гл.РС, бр. 135/2004).
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, као и низ уредби и правилника који прате овај закон, уређује услове и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра и дефинише услове за примену стандарда најбоље доступне технике (БАТ) које је усвојила Европска комисија. Спровођење ових прописа омогућује интегрисани приступ контроли загађивања а има за циљ спречавање емисија у ваздух, воду или земљиште где год је то примењиво, укључујући и одлагање отпада, а тамо где то није примењиво, свођење истих на минимум како би се постигао висок ниво заштите животне средине као целине.

Делатности за које се издаје интегрисана дозвола

Интегрисана дозвола
Интегрисана дозвола је одлука надлежног органа донета у форми решења којом се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговарају захтевима предвиђеним Законом о спречавању и контроли загађивања животне средине. Дозволом се одобрава рад нових постројења, рад и битне измене у раду, односно функционисању постојећег постројења.

Покрајински орган надлежан за послове заштите животне средине издаје дозволу у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, за постројења или активности за која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје надлежни орган аутономне покрајине у складу са чл. 133. Закона о планирањуи и изградњи.
Категорије индустријских активности које подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе су:

 1. производња енергије 
 2. производња и прерада метала 
 3. индустрија минерала 
 4. хемијска индустрија 
 5. управљање отпадом 

Уредба о врстама активности и постројењима за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС, бр. 84/2005)

Обавештење о поднетим захтевима, урађеним нацртима и издатим интегрисаним дозволама

О интегрисаном спречавању и контроли загађивања ...

Поступак издавања интегрисане дозволе и упутство о начину уплаћивања републичких административних такси

(Оператер постројења подноси Захтев за издавање интегрисане дозволе у складу са Правилником о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)

Уз  Захтев за издавање дозволе оператер прилаже следећу документацију:

 1. пројекат за планирано, односно изграђено постројење; 
 2. извештај о последњем техничком прегледу; 
 3. план вршења мониторинга; 
 4. резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току трајања пробног рада; 
 5. план управљања отпадом; 
 6. план мера за ефикасно коришћење енергије; 
 7. план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица; 
 8. план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења; 
 9. акт о праву коришћења природних ресурса; 
 10. изјава којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности. 

Поред горе наведене документације подносилац захтева, зависно од постројења, прилаже:

 1. за нова постројења - сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса; 
 2. за постојећа постројења - сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности условима прописаним овим законом.

 

Упутство о начину уплаћивања републичких административних такси

Тарифни број 192.

За захтев за издавање интегрисане дозволе

151.420

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије захтева за издавање интегрисане дозволе

4.050

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије нацрта интегрисане дозволе

4.050

Тарифни број 193.

За захтев за ревизију дозволе на захтев оператера

60.570

За захтев за ревизију услова у дозволи

40.380

Тарифни број 194.

За захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтев оператера

60.570

За захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера

40.380

Рачун за уплату административне таксе : 840-742221843-57

Сврха уплате: РАТ

Позив на број: 97 11-223

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
December 2017
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21000 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2017 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине