Управљање отпадом

Немања Ерцег – помоћник покрајинског секретара, руководилац сектора за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Е-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 487 4889 и +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238

Извршиоци

Усвојени прописи

Дозволе за управљање отпадом

Врсте дозвола

За обављање једне или више делатности у области управљања отпадом прибављају се дозволе, и то: 
1) дозвола за сакупљање отпада;
2) дозвола за транспорт отпада;
3) дозвола за складиштење отпада;
4) дозвола за третман отпада;
5) дозвола за одлагање отпада.
За обављање више делатности једног оператера може се издати једна интегрална дозвола.

Надлежност и поступак издавања дозволе

Чланом 60. Закона о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009 и 88/2010) утврђена је надлежност за издавање дозвола
Дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног отпада, дозволу за третман инертног и неопасног отпада спаљивањем и дозволу за третман отпада у мобилном постројењу издаје министарство.
Дозволе за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији више јединица локалне самоуправе издаје министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине.
Аутономној покрајини поверава се издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада за све активности на територији аутономне покрајине и за сва постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган аутономне покрајине.
Граду, односно граду Београду поверава се издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града, односно града Београда.
Општини се поверава издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на њеној територији.
Чланом 63. Закона о управљању отпадом (''Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) прописан је поступак издавања дозволе
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009) подноси се министарству, односно аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе.
Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема захтева обавештава подносиоца и јавност о пријему захтева за издавање дозволе.
Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, истовремено са обавештењем из става 2. овог члана доставља поднети захтев јединици локалне самоуправе, заједно са документацијом ради прибављања мишљења.
Јединица локалне самоуправе у року од 30 дана од дана пријема захтева из става 3. овог члана, дужна је да размотри захтев и да министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине достави своје мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева.
Јединица локалне самоуправе, пре давања мишљења из става 3. овог члана, прибавља мишљења других заинтересованих органа и организација (урбанизма, заштите природе, комуналних делатности, унутрашњих послова, заштите потрошача, и др.).
Надлежни орган за издавање дозволе, разматра поднети захтев, приложену документацију и прибављена мишљења и издаје дозволу подносиоцу захтева у року од 15 дана од дана истека рока из става 4. овог члана или доноси решење којим одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања.

Дозволе за сакупљање и транспорт отпада

Издавање дозвола за сакупљање и транспорт отпада регулисано је чланом 70. Закона о управљању отпадом (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2009)
Дозвола за сакупљање и/или транспорт отпада издаје се лицу регистрованом за обављање делатности сакупљања, односно лицу које има својство превозника у складу са законима којима се уређује превоз у јавном саобраћају, односно домаћем превознику, у складу са законима којима се уређује међународни јавни превоз, осим:
1) ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад;
2) за лице које преноси отпад из домаћинства у контејнере, центре за сакупљање или у постројење за управљање отпадом или враћа амбалажу или искоришћене производе произвођачу или продавцу;
3) за физичка лица, односно индивидуалне сакупљаче отпада, који су код надлежног органа јединице локалне самоуправе регистровани за сакупљање разврстаног неопасног отпада.
Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана садржи податке о подносиоцу захтева, регистрацији за обављање делатности, врсти и количини отпада, локацији и опреми за сакупљање, превозним средствима и друге податке на захтев надлежног органа за издавање дозволе.
Дозволом из става 1. овог члана утврђују се обавезне мере поступања приликом сакупљања, односно транспорта инертног, неопасног и опасног отпада, у складу са одредбама овог закона и других прописа.
Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период од пет година и може се обновити.
Ако правно или физичко лице из става 1. овог члана не поступа у складу са условима прописаним дозволом, надлежни орган за издавање дозволе доноси решење о одузимању дозволе, у складу са чланом 67. овог закона.

Регистар издатих дозвола 

Административне таксе 

Тарифни број 197.  
За дозволу за увоз неопасног отпада ради третмана 31.550
За дозволу за извоз неопасног отпада 189.380
За дозволу за поједине врсте опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине 75.760
За дозволу за извоз опасног отпада 61.040
За дозволу за транзит опасног отпада 61.040
За потврду пријаве прекограничног кретања отпада са листе неопасног отпада за који се не издаје дозвола 5.800
За захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада 8.930
За издавање дозволе за сакупљање отпада 18.940
За издавање дозволе за транспорт отпада 18.940
За издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада 31.550
За издавање дозволе за складиштење отпада 63.140
За издавање дозволе за третман отпада 63.140
За издавање дозволе за одлагање отпада 63.140
За издавање интегралне дозволе за управљање отпадом 101.000
За потврду за изузимање од обавеза прибављања дозволе 2.780
За издавање дозволе за сопствено управљање амбалажним отпадом 75.760
За издавање дозволе за оператера управљања амбалажним отпадом 50.510
За решење о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом 6.310

*Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012 усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., и 65/2013 др. закон)

Рачун за уплату административне таксе : 840-742221843-57

Сврха уплате: РАТ

Позив на број: 97 11-223

 

Обавештење о поднетим захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом (оглашавање) 

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине